Leighton's Athlete, oil on canvas, 70x70cm - £450
Leighton's Athlete, oil on canvas, 70x70cm - £450
Leighton's Athlete, oil on canvas, 70x70cm - £450